Alltid tilgjengelig telefon 32 14 13 65
Dødsannonser
& minnesider

Gravferd

Hva koster en begravelse eller bisettelse?

Kostnaden ved begravelse eller bisettelse avhenger av mange faktorer, blant annet eksterne tjenester som dødsannonse, trykk av program, solist og lignende. I tillegg er det noe varierende hvilke tjenester og leveranser vi utfører som også påvirker prisen.

 Hva en begravelse/bisettelse koster er avhengig av flere faktorer som f.eks:

 • Hvor mange blomsterbestillinger som foretas
 • Hvor mange aviser dødsannonsen skal trykkes i
 • Hvilken kiste som velges
 • Antall programark
 • Evt. bruk av solist
 • Hvordan man tilrettelegger for minnesamvær hvis det er aktuelt


Tjenester fra begravelsesbyrå

Priselementer på leveranser og tjenester fra oss vil primært være:

 • Kiste og utstyr i kiste
 • Transport av kiste til dødssted og nedlegging i kiste inkl. evt. stell/påkledning
 • Båretransport til kapell/kirke
 • Assistanse ved evt. syning 
 • Assistanse ved seremoni
 • Trykking av programark 
 • Byråets honorar og administrasjonskostnader herunder melding av papirer


Priselementer på innkjøpte varer og tjenester dersom dette skjer gjennom oss vil være:

 • Utlegg for dødsannonse og evt. takkeannonse
 • Utlegg for blomsterbestillinger (kistedekorasjon, båredekorasjon etc)
 • Evt utlegg til minnesamvær
 • Utlegg for evt kjøp av gravstein eller skrift-tilføyelser på eksisterende gravstein.

Priseksempler

Her har vi laget noen priseksempler.

Priseksempel vanlig gravferd

Her har vi tatt utgangspunkt i en seremoni i Ringerike, med en annonse og en kistedekorasjon og den meste brukte kisten. Eksempel her.


Priseksempel uten seremoni

Noen ønsker ingen seremoni og vi kan selvfølgelig legge til rette for det. Eksempel her


Priseksempel minimum og maksimum

I henhold til Prisopplysningsforskriften finnes eksempel på det her


Etter samtalen gir vi alltid et skriftlig overslag over hvor mye begravelsen vil koste.


Prislisten vår kan du se her.

Offentlig støtte

Vi hjelper til med utfylling av nødvendig informasjon dersom det skal søkes NAV om gravferdsstønad.

Hvis det ikke er tilstrekkelig midler i dødsboet til å betale for gravferden, kan det søkes NAV om gravferdsstønad til dekning av utgiftene. Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 26 011 kroner (2022) til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Avdøde må være medlem av folketrygden.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 011 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Utgifter til gravstein medregnes som utgift til gravferd. Utgift til minnesamvær regnes ikke som faktiske utgifter til gravferden.

Det gis stønad for utgifter til båretransport når båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lenger enn 20 km, regnet fra dødssted til gravsted. NAV dekker utgiftene utover en egenandel som i 2022 er på kr. 2601,-.

Det er spesielle regler i forbindelse med dødsfall i utlandet og dødsfall som skyldes yrkesskade.

Se NAV for mer informasjon: NAV - gravferdsstønad

Kommunale avgifter

Kostnadselementene varierer fra kommune til kommune. Eksempler på kommunale avgifter er:

 • Kremasjonsavgift. Ringerike og Jevnaker kommune har ingen avgift.  Hole kommune fakturerer kr 6000,- for kremasjon 
 • Forhåndsmusikk. (Organisten kan spille ca 15-20 min før seremonien. Ikke alle kommuner har avgiftsbelagt dette).
 • Akkompagnement av organist til solist/musikere.
 • Festeavgifter for gravsted. (Et nytt gravsted har man avgiftsfritt i 20 år, dersom man ønsker å reservere ekstra gravsted, evt. fornye eksisterende gravsteder utover 20 år, er det ulike kommunale avgifter for dette).
 • For utenbysboende til en kommune vil avgifter som leie av seremonisal, kirketjener, organist etc. påløpe som ekstra kostnader.

Kvamme & Urnes har til enhver tid oppdatert oversikt over disse kostnadselementene for Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner. 

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.